دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار (پنجشنبه)

 برنامه‌های درسی پنجشنبه 28 فروردین شبکه‌های آموزش و چهار

متوسطه دوره اول:

ساعت٨ تا ٨:٢٠ درس زبان انگلیسی پایه ٩ .

ساعت ٨:٢٠  تا ٨:۴٠ درس  کاروفناوری پایه۸  .

ساعت ٨:۴٠تا  ٩ درس مطالعات اجتماعی  پایه ٧

ساعت ٩  تا ٩:٢٢درس علوم تجربی  پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول.

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم.

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم.

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم.

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم.

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس هندسه١ پایه١۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت١۵درس تفکر و سواد رسانه ای پایه۱٠ تمام رشته ها .

ساعت۱۵:٣٠ درس شیمی ۲پایه ١۱رشته ریاضی فیزیک و تجربی .

ساعت۱۶درس نگارش ٢  پایه۱١ تمام رشته ها.

ساعت۱۶:٣٠ درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک   .

ساعت ١٧ درس فیزیک٣  پایه١٢ رشته علوم تجربی .

 ساعت ٢٢ تا٢٢:٣٠ درس شیمی٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و  تجربی .

ساعت ٢٢:٣٠ تا٢٣درس فارسی٣  پایه١٢ 

شبکه ۴ :

ساعت ۸تا۸:٢۵درس اقتصاد پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

 ساعت۸:٢۵تا٨:۴۵درس عربی،زبان قرآن ۲پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٨:۴۵تا ٩:١٠ درس  تاریخ اسلام  ١ پایه١٠ رشته علوم معارف اسلامی

ساعت٩:١٠ تا٩:٣۵درس عربی، زبان قرآن ٢  پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی .

ساعت ٩:٣۵تا۱۰درس عربی زبان قرآن  ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی 

ساعت ١٠ تا١٠:٢۵درس فلسفه١  پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

١٠:٢۵تا ۱٠:۵٠  درس تاریخ هنر جهان  رشته گرافیک پایه١٢ شاخه فنی‌وحرفه‌ای .

۵٠: ١٠تا ۱١:١۵درس دانش فنی پایه رشته ماشین ابزار  پای    ه١٠ شاخه فنی‌وحرفه‌ای.

۱۵: ١١تا ١١:٣۵  کنترل فرایندهای شیمیایی رشته صنایع شیمیایی پایه١١ شاخه فنی‌وحرفه‌ای 

۱١:٣۵تا ١٢ درس نقشه کشی فنی رایانه ای پایه ١٠ رشته های زمینه صنعت شاخه های فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش 

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...