دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار (شنبه)

برنامه‌های درسی شنبه 6 اردیبهشت شبکه‌های آموزش و چهار

متوسطه دوره اول:

ساعت ٧:۴۵تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره ابتدایی

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس تفکر و سبک زندگی پایه ٨ 

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس علوم تجربی پایه ٨ 

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درسعربی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵درس ریاضی پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس  علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم

 

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس فیزیک ١ پایه١٠رشته علوم تجربی 

ساعت١۵درس حسابان ٢ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک 

ساعت۱۵:٣٠ درس زمین شناسی پایه ١١رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی.

ساعت۱۶درس تاریخ معاصر پایه١١رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی   .

ساعت۱۶:٣٠ درس شیمی ٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی   

ساعت ١٧ درس فارسی١ پایه١٠ تمام رشته‌ها    .

 

شبکه ۴ :

ساعت۸تا۸:٣٠درس عربی، زبان قرآن ٣ پایه ١٢رشته علوم و معارف اسلامی     .

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی 

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی   

ساعت٩:٣٠تا١٠درس منطق پایه ١٠ رشته  ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت١٠ تا۱٠:٣٠ درس جغرافیا ٣ پایه ١٢ رشته  ادبیات و علوم انسانی

ساعت١٠:٣٠تا ۱٠:۵٠  اخلاق حرفه‌ای پایه١٢ درس مشترک  شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش.

ساعت۵٠: ١٠تا١١:١۵درس طراحی و زبان بصری پایه١٠ مفهوم وکاربرد رنگ و هنر شاخه فنی‌وحرفه‌ای.

ساعت ١۵: ١١تا ١١:٣۵درس ریاضی٢ پایه١١ مبحث لگاریتم درس مشترک شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش.

ساعت٣۵: ١١تا ١٢  درس نقشه کشی فنی رایانه‌ای پایه١٠ ترسیم رایانه‌ای درس مشترک شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...