دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار (یک شنبه)

برنامه‌های درسی یکشنبه 7 اردیبهشت شبکه‌های آموزش و چهار

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس عربی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ٨

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس زبان انگلیسی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٧

دوره ابتدایی:

ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

ساعت۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و‌نگارش پایه دوم

ساعت١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس علوم تجربی و‌تفکر پایه چهارم

ساعت١٢:٣٠ تا١٣ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم

 

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس زبان انگلیسی ١ پایه١٠ تمام رشته‌ها

ساعت١۵ درس زیست شناسی ٢ پایه١١ رشته علوم تجربی

ساعت۱۵:٣٠ درس حسابان ١ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک .

ساعت۱۶ درس دین و زندگی ١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی .

ساعت۱۶:٣٠ درس فیزیک ٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ درس فارسی٣ پایه١٢ تمام رشته‌ها

 

شبکه ۴:

ساعت۸تا۸:٣٠درس دین و زندگی ٢ پایه ١١رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس جامعه شناسی ٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٩:٣٠تا ٩:۵۵ درس آشنایی با بناهای تاریخی رشته نقشه کشی معماری پایه۱۰ شاخه فنی‌حرفه‌ای.

ساعت ٩:۵۵ تا۱٠:٢۵ درس عربی تمرین‌های درس سوم پایه دهم درس مشترک شاخه‌های فنی‌حرفه‌ای وکاردانش.

ساعت١٠:٢۵ تا ۱٠:۵٠ درس شهروند الکترونیکی ادامه فصل ۵ و۶ رشته کامپیوتر پایه ۱۰ شاخه کاردانش.

ساعت ۵٠: ١٠ تا١١:١۵ درس ریاضی ١ پایه١٠ نسبت‌های مثلثاتی درس مشترک شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش.

ساعت ١۵: ١١تا ١١:٣۵ درس حسابداری تکمیلی پایه١١بدهی‌ها و تعهدات بصری شاخه کاردانش .

ساعت ٣۵۸: ١١ تا ١٢ درس حسابداری مقدماتی پایه١٠ بستن حساب‌های موقت و دایم شاخه کاردانش.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...