دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار (چهارشنبه)

برنامه‌های درسی چهار شنبه 24 اردیبهشت شبکه‌های آموزش و چهار

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی  پایه ٩ 

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ادبیات فارسی  پایه ٨ 

ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درس علوم تجربی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵  درس ادبیات فارسی پایه ٧

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش  پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم :

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵  درس ریاضی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی      

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس ریاضی١  پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی 

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس فیزیک ٢  پایه١١  رشته ریاضی فیزیک       

ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس ریاضی٢  پایه ١١ رشته علوم تجربی  

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی  

ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس هندسه٣  پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک 

 شبکه ۴ :

ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس ریاضی١ پایه١٠ نسبتهای مثلثاتی شاخه های فنی‌وحرفهای و کاردانش .

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵۵ استاندارد کاربر کپچرینگ پایه١٢رشتههای کامپیوتر شاخه کاردانش

ساعت٧:۵۵ تا ٨:١٠ درس الزامات محیط کار پایه١٠ مهارتهای کاریابی شاخه های فنی‌وحرفهای وکاردانش  .

ساعت٨:١٠ تا ٨:۴٠درس دانش فنی تخصصی پودمان ۵ پایه١٢رشته شبکه و نرم افزار رایانه شاخه فنی‌وحرفهای

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵درس عناصر و جزییات پایه١٢ رشته نقشه کشی معماری شاخه فنی‌وحرفهای

ساعت٩:٠۵  تا ٩:٣٠ درس برنامه نویس تراش CNC پایه١٢ رشته ماشین ابزار شاخه فنی‌وحرفهای

ساعت٣٠: ٩ تا ١٠ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی 

 ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس فلسفه ٢ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی     

ساعت١٠:٣٠ تا ١١ درس اقتصاد  پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...