دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار (پنج شنبه)

برنامه‌های درسی پنجشنبه 25 اردیبهشت شبکه‌های آموزش و چهار

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩ 

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ٨ 

ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درستفکر و سبک زندگی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵  درس زبان انگلیسی پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه چهارم

ساعت١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس پیامها و هدیههای آسمانی پایه ششم

متوسطه دوم :

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵  درس شیمی١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی      

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس آمادگی دفاعی پایه١٠تمام رشتهها  

ساعت١۵:٣٠ تا١۶درس زبان انگلیسی ١ پایه١٠  تمام رشته ها        

ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فارسی٢   پایه ١١ تمام رشتهها   

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس زبان انگلیسی ٣ پایه١٢ تمام رشتهها   

ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فیزیک١  پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک 

 شبکه ۴ :

ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس نصب و راه اندازی شبکه افزارها پایه١٢ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه شاخه فنی‌وحرفهای

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵۵ درس نقاشی چهره پایه١١پست امپرسیونیسم و اکسپرسیونیسم شاخه کاردانش

ساعت٧:۵۵ تا ٨:١٠ رشته گرافیک رایانهای، درس گرافیک سیاه و سفید پایه١٠ مبحث فضا شاخه کاردانش

ساعت٨:١٠ تا ٨:۴٠ درس عملیات تکمیلی اصلاحات ورزشها پایه١٢ رشته تربیت بدنی، شاخه فنی‌وحرفهای.

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس عربی٢ پایه١١ مشترک  شاخههای فنی‌وحرفهایوکاردانش

ساعت٩:٠۵  تا ٩:٣٠ درس دانش فنی پایه، مبحث سبک شناسی پایه١٠ رشته طراحی و دوخت  شاخه فنی‌وحرفهای

ساعت٣٠: ٩ تا ١٠  درس منطق پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی 

 ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی    

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس علوم و فنون ادبی ١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...