دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه های شبکه آموزش و چهار (شنبه)

برنامه‌های درسی شنبه 27 اردیبهشت شبکه‌های آموزش و چهار

متوسطه دوره اول:

ساعت ٧:۴۵تا ٨ درس تربیت بدنی

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس آمادگی دفاعی پایه ٩ 

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس علوم تجربی پایه٩ 

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درس عریی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵  درس ریاضی پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی  پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس علوم تجربی و تفکر   پایه ششم

متوسطه دوم :

ساعت١۴:٣٠ تا ١۵درس فیزیک١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک       

 ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس آمار و احتمال پایه١١ رشته ریاضی فیزیک   

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس هندسه ١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک         

 ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس فیزیک٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی    

ساعت١۶:٣٠ تا١٧ درس زیست شناسی٣  پایه١٢ رشته علوم تجربی    

 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس هندسه ٣  پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

 شبکه ۴ :

ساعت٧ تا ٧:٢۵استاندارد نقشه کشی معماری پایه١١و ١٢رشته نقشه کشی ساختمان شاخه کاردانش

ساعت ٧:٢۵تا ٧:۴۵درس تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پودمان ۵ پایه١٢ نصب و راه اندازی شبکه افزارها رشته شبکه و نرم افزار رایانه  شاخه فنی‌وحرفه‌ای 

ساعت ٧:۴۵تا٨:١٠ درس استاندارد حسابداری تکمیلی پایه١١ بدهی ها و تعهدات رشته حسابداری مالی شاخه کاردانش  

ساعت٨:١٠ تا ٨:۴٠درس  تاریخ و هنرجهان پایه ١٢رشته گرافیک شاخه فنی‌وحرفه‌ای 

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵درس شناخت مواد و مصالح پایه١٠ رشته نقشه کشی معماری شاخه فنی‌وحرفه‌ای    

ساعت٩:٠۵  تا ٩:٣٠  درس تاریخ هنر جهان پایه١٢رشته گرافیک شاخه فنی‌وحرفه‌ای 

ساعت٣٠: ٩ تا ١٠  درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی 

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس جامعه شناسی٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی      

ساعت١٠:٣٠ تا ١١ درس جغرافیا ٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...