دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه‌های درسی دوشنبه 7 مهر

برنامه‌های درسی دوشنبه 7 مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵درس اخلاق حرفه ای پودمان ۱شایستگی ۲پایه ۱۲ شاخه فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰مدیریت تولید پایه۱۱ - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١ علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ١١ تا۱۱:۳۰بازی و ریاضی پایه دوم 

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰فارسی و نگارش پایه چهارم  

ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰بازی و ریاضی پایه پنجم  

ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰بازی و ریاضی پایه ششم 

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠تا١۵مطالعه اجتماعی درس ۴ /قانون گذاری پایه هفتم

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ مطالعه اجتماعی درس ۴ وظایف دولت پایه هشتم 

ساعت١۵:٣٠ تا ١۶مطالعه اجتماعی درس ۲و ۳ حرکت انتقالی چهره زمین پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ تولید محتوای الکترونیکی آموزش نرم افزار Nitro PDF

متوسطه دوم  :

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی و زبان قرآنی یک  پایه۱۰ رشته  علوم تجربی و ریاضی فیزیک     

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی و زبان قرآنی ۲پایه ۱۱رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨عربی و زبان قرآنی۳پایه ۱۲رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

 ساعت ٢٠تا٢:٢۵  فیزیک  میدان  الکتریکی پایه۱۱رشته علوم تجربی 

 ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠  فیزیک یکاها پایه۱۰رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف .

ساعت۱۶:۳۰درس پیامهای آسمانی ۷ متوسطه دوره اول.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...