دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه‌های درسی چهارشنبه 26 شهریور

برنامه‌های درسی چهارشنبه 26 شهریور شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن
 شبکه ‌آموزش:
 فنی و حرفه ای و کاردانش :
ساعت٨ تا ٨:٣ دانش فنی تخصصی پایه١٢ رشته ساختمان
ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی پایه پایه١٠ رشته طراحی دوخت
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ شهروند الکترونیک پایه١١ رشته شبکه و‌نرم افزار .
ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ عناصر و جزییات ساختمان پایه١١ رشتهمعماری
ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠ آشنایی با مکاتب هنری پایه١٢ رشته نقاشی
 پایه ابتدایی:
ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵علوم تجربی و تفکر پایه دوم
ساعت١١:٣۵تا١٢ فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت١٢ تا١ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم
ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵بازی و ریاضی پایه ششم
متوسطه اول:
ساعت ١۴:٣٠تا١۵ادبیات فارسی پایه هفتم( درس اول بخش دوم)
ساعت ١۵تا١۵:٣٠ ادبیات فارسی پایه هشتم ( درس اول بخش دوم)
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ادبیات فارسی پایه نهم ( درس اول بخش دوم)
 دوره آموزش مجازی متوسطه :
ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران
موضوع:چرخه تدریس مجازی ،از تئوری تا عمل
متوسطه دوم :
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی٣پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی١ پایه دهم رشته علوم تجربی
ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس فیزیک١ پایه دهم رشته علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵تا٢٠:۵٠ فیزیک٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
شبکه چهار:
ساعت۷:۳۰درس جغرافیا۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی .
ساعت۸درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی .
ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱ پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس فیزیک۲پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۰:۴۵درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۱۵درس ریاضی آمار۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .
ساعت۱۲:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
ساعت۱۳:۱۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
 شبکه معارف:
ساعت۱۵درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.
ساعت۱۵:۳۰درس جریان شناسی اندیشه های معاصر پایه۱۲رشته علوم معارف اسلامی.
ساعت۱۶درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم و معارف اسلامی.
ساعت۱۶:۳۰درس احکام۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...