دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

برنامه‌های درسی دوشنبه 7 مهر

برنامه‌های درسی دوشنبه 7 مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵درس اخلاق حرفه ای پودمان ۱شایستگی ۲پایه ۱۲ شاخه فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰مدیریت تولید پایه۱۱ - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١ علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ١١ تا۱۱:۳۰بازی و ریاضی پایه دوم 

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰فارسی و نگارش پایه چهارم  

ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰بازی و ریاضی پایه پنجم  

ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰بازی و ریاضی پایه ششم 

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠تا١۵مطالعه اجتماعی درس ۴ /قانون گذاری پایه هفتم

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ مطالعه اجتماعی درس ۴ وظایف دولت پایه هشتم 

ساعت١۵:٣٠ تا ١۶مطالعه اجتماعی درس ۲و ۳ حرکت انتقالی چهره زمین پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ تولید محتوای الکترونیکی آموزش نرم افزار Nitro PDF

متوسطه دوم  :

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی و زبان قرآنی یک  پایه۱۰ رشته  علوم تجربی و ریاضی فیزیک     

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی و زبان قرآنی ۲پایه ۱۱رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨عربی و زبان قرآنی۳پایه ۱۲رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

 ساعت ٢٠تا٢:٢۵  فیزیک  میدان  الکتریکی پایه۱۱رشته علوم تجربی 

 ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠  فیزیک یکاها پایه۱۰رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف .

ساعت۱۶:۳۰درس پیامهای آسمانی ۷ متوسطه دوره اول.

برنامه‌های درسی یکشنبه 6 مهر

جدول مدرسه تلویزیونی ایران، یکشنبه ۶ مهر

شبکه ‌آموزش:
ساعت ۷:۴۵ تا ۸ آموزش درس تربیت بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش:

از ساعت ٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی پایه /پودمان اول - پایه ۱۰- رشته صنایع چوب - شاخه فنی

از ساعت٨:٣٠ تا٩ نازک دوزی /مدلسازی دامن - پایه ۱۰ - درس خیاطی - شاخه کاردانش

از ساعت ٩ تا ٩:٣٠ کاربر رایانه - پایه ۱۰ و۱۱ -رشته کامپیوتر - شاخه کاردانش

از ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ کارگاه نوآوری و کارآفرینی- پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

از ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ اخلاق حرفه ای- پودمان ۱شایستگی ۱ -پایه ۱۲ -شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی:

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول

از ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

از ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ فارسی و نگارش پایه سوم

از ساعت ۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

از ساعت ۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم

از ساعت ۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

از ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ ریاضی -زیر مسئله و حل مسئله ساده تر، پایه هفتم

از ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ریاضی-ضرب و تقسیم عددگویا، پایه هشتم

از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی-نمایش مجموعه اعداد، پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

از ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : تولید محتوای الکترونیکی - آموزش نرم افزار Nitro PDF

متوسطه دوم:

از ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی ۱ پایه۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

از ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

از ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی ۱ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

از ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ریاضی ۱ الگو و دنباله پایه ۱۰، رشته علوم تجربی

از ساعت ٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ فیزیک۲ برآیند میدان های الکترونیکی، پایه ۱۱ رشته علوم تجربی

شبکه ۴:

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸ درس دین و زندگی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۸:۳۰ درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵ درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها

ساعت۱۱:۱۵ درس فارسی۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها

ساعت۱۱:۴۵ درس روانشناسی پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۲:۱۵ درس هندسه۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۴۵ درس آمار و احتمال پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف اسلامی:

ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف

ساعت۱۶:۳۰درس دوم پیامهای آسمانی ۷، متوسطه دوره اول

برنامه‌های درسی پنج شنبه 3 مهر

برنامه‌های درسی پنج شنبه 3 مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ : سیستم اطلاعاتی و طراحی وب  پایه ۱۱ رشته شبکه و نرم افزار شاخه فنی، حرفه ای   

ساعت٨:٣٠ تا٩ : دانش فنی تخصصی  پایه۱۲ رشته شبکه و نرم افزار شاخه  فنی، حرفه ای

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ : دانش فنی پایه پایه ۱۰ رشته  تربیت بدنی شاخه فنی، حرفه ای

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ : دانش فنی پایه ۱۰ رشته شبکه و نرم افزار شاخه فنی، حرفه ای

ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠ : درس ارتباط موثر  پایه ١٠درس مشترک زمینه خدمات فنی،حرفه ای و کاردانش

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠فارسی و نگارش  پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣فارسی و نگارش پایه دوم  

ساعت١١:٣۵تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت١٢ تا١٢:٢۵فارسی و نگارش پایه چهارم  

ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠علوم تجربی و تفکر پایه پنجم  

ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵فارسی و نگارش پایه ششم 

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠تفکر و سبک زندگی  ( موضوع سکه و طلا )پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠تفکر و سبک زندگی ( موضوع نقاشی شاهزاده خانم) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶آمادگی دفاعی ( درس دوم  پایه نهم)

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ :مدیریت کلاس شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر ۴

متوسطه دوم  :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧آمادگی دفاعی   پایه١٠مشترک تمامی رشته ها      

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠کارگاه کار آفرینی و تولیدپایه۱۱مشترک تمامی رشته ها 

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨زیست شناسیپایه ۱۰رشته علوم تجربی

 ساعت ٢٠تا٢:٢۵ریاضی ۲پایه۱۱رشته علوم تجربی 

 ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ریاضی ٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی 

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک همه رشته ها‌.

ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت۱۵درس عربی زبان قرآن۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قرآن۱پایه۱۰رشته علوم و معارف قرآنی

ساعت۱۶درس عربی زبان قران ۳پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۶:۳۰درس اول پیام های آسمانی پایه  نهم  متوسطه اول.

برنامه‌های درسی چهارشنبه 2 مهر

برنامه‌های درسی چهارشنبه 2 مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ دانش فنی تخصصی پایه١٢ -رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه ای   

ساعت٨:٣٠ تا٩  شیمی١ پایه١٠ -مشترک تمام رشته ها 

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ توسعه وب پایه ١٢- رشته شبکه و نرم افزار شاخه کاردانش

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵حقوق و دستمزد پایه١١- رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه ای  

ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠  مکاتب نقاشی - مبانی تجسمی پایه ١٠ -مشترک زمینه هنر 

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵علوم تجربی و تفکر  پایه دوم  

ساعت١١:٣۵تا١٢ فارسی ونگارش پایه سوم

ساعت١٢ تا١٢:٢۵مطالعات و‌مهارتهای اجتماعی پایه چهارم  

ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی  پایه پنجم  

ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵بازی و ریاضی پایه ششم 

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠ ادبیات فارسی( درس دوم) پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ادبیات فارسی ( درس دوم) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ادبیات فارسی ( درس دوم) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ :شخصیت شناسی و و تاثیرش در یادگیری موثر

متوسطه دوم  :

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی ١  پایه١٠- رشته  علوم تجربی      

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی٣   پایه١٢ دوازدهم  رشته علوم تجربی ریاضی فیزیک 

 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی٢  پایه یازدهم  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ٢٠تا٢:٢۵هویت اجتماعی پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی 

 ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠  فیزیک ٣ پایه دوازدهم   رشته علوم تجربی 

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس ریاض وآمار۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم و معارف .

ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی ۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت۱۵درس جریان شناسی اندیشه های معاص پایه ۱۲رشته علوم و معارف قرآنی.

ساعت۱۵:۳۰درس احکام ۱پایه  ۱۰رشته علوم و معارف قرآنی

ساعت۱۶درس احکام۲  پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۶:۳۰درس  آموزش قرآن پایه نهم متوسطه اول

برنامه‌های درسی دوشنبه 31 شهریور

برنامه‌های درسی دوشنبه 31 شهریور شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ دانش فنی پودمان دوم پایه١٠رشته ماشین ابزار

ساعت٨:٣٠ تا٩ شهروند الکترونیک  پایه١١ رشته شبکه و نرم افزار شاخه کاردانش 

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ نازک دوزی دامن پایه١٠ رشته خیاطی شاخه کاردانش

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵عربی ١ پایه١٠  مشترک عمومی 

ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠ تاریخ هنر ایران و جهان پایه ١٠ رشته گرفیک و شاخه هنر  

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵  بازی و ریاضی  پایه دوم  

ساعت١١:٣۵تا١٢ بازی و ریاضی سوم پایه سوم

ساعت١٢ تا١٢:٢۵فارسی و نگارش پایه چهارم  

ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی پایه پنجم  

ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵بازی و ریاضی پایه ششم 

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠تا١۵مطالعات اجتماعی پایه هفتم

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ مطالعات پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶مطالعات اجتماعی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ :انجام پروژه عملی با پاورپوینت -۵

متوسطه دوم  :

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن ٢  پایه١١ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک      

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن٣   پایه١٢ دوازدهم  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی زبان قرآن١  پایه دهم  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ٢٠تا٢:٢۵ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠  ریاضی ٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس جغرافیا۳پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۳پایه ۱۲تمامی رشته ها.

ساعت۱۰:۴۵درس انسان و محیط زیست پایه۱۱  مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس فارسی ۳پایه۱۲مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۴۵درس  سلامت وبهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیای۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک همه رشته ها

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت۱۵درس دین وزندگی۱پایه۱۰رشته ریاضی و تجربی.

ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۱و۲پایه۱۱رشته علوم و معارف قرآنی

ساعت۱۶درس تحلیل فرهنگی پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.

برنامه‌های درسی یکشنبه 30 شهریور

برنامه‌های درسی یکشنبه 30 شهریور شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه (پودمان اول) پایه١٠ رشته صنایع چوب و مبلمان

ساعت٨:٣٠ تا٩  دانش فنی تخصصی پایه۱۲رشته تربیت بدنی

ساعت ٩ تا ٩:٣٠کاربر رایانه پایه١٠ رشته رایانه و  نرم افزار    

ساعت٢٠:۵٠ تا٢١:١۵کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه١١ مشترک فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠ مدیریت تولید پایه١١ مشترک فنی و حرفه ای و کاردانش 

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵فارسی و‌نگارش پایه دوم  

ساعت١١:٣۵تا١٢ فارسی و‌نگارش پایه سوم

ساعت١٢ تا١٢:٢۵علوم تجربی و تفکر پایه چهارم  

ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم  

ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵فارسی و‌نگارش پایه ششم 

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا١۵ریاضی پایه هفتم( راهبردهای الگویابی ،حدس و آزمایش)

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ ریاضی  پایه هشتم (جمع و تفریق عددهای گویا)

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ریاضی پایه نهم ( دو مجموعه برابر)

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ :انجام پروژه عملی با پاورپوینت -۴

متوسطه دوم  :

 ساعت١۶:٣٠ تا١٧ شیمی٢ پایه١١رشته  علوم تجربی و ریاضی فیزیک      

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی٣  پایه١٢ دوازدهم  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨شیمی١  پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ٢٠تا٢:٢۵  ریاضی١ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠  فیزیک ٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۱۰:۱۵درس زبان خارجی۳پایه ۱۲تمامی رشته ها.

ساعت۱۰:۴۵درس ریاضی آمار۲پایه۱۱  رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱:۱۵درس هندسه ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۱:۴۵درس فلسفه۲پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۲:۱۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰مشترک همه رشته ها..

شبکه معارف:

ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی ۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قرآن۱پایه ۱۰رشته علوم و معارف قرآنی

ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی ۲پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۶:۳۰درس اخلاق اسلام ۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.

برنامه‌های درسی شنبه 29 شهریور

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ دانش فنی تخصصی پایه ١٢ رشته طراحی دوخت

ساعت٨:٣٠ تا٩ طراحی معماری پایه ١١ و١٢ درس مشترک نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی تخصصی پایه١٢ رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵الزامات محیط کار  پایه ١٠ مشترک 

ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠نوآوری و کارآفرینی پایه١١             

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵بازی و ریاضی پایه دوم  

ساعت١١:٣۵تا١٢ علوم تجربی و تفکر  پایه سوم

ساعت١٢ تا١٢:٢۵بازی و ریاضی پایه چهارم  

ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم  

ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵علوم تجربی و تفکر پایه ششم 

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠ زبان انگلیسی پایه هفتم( آموزش مقدماتی ٢)

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ زبان انگلیسی پایه هشتم (مکالمه و لغات درس ١)

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان انگلیسی پایه نهم ( مکالمه و لغات درس١  )

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر٢

متوسطه دوم  :

 ساعت١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ۳پایه١٢ رشته علوم تجربی     

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

 ساعت١٧:٣٠ تا١٨ هویت اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ٢٠تا٢:٢۵  فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

 ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠  فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قران۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۸درس عربی زبان قران۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قران۲پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس دین وزندگی ۲  پایه۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۱۵درس زبان خارجی ۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها .

ساعت۱۱:۴۵درس  فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۳:۱۵درس  فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه معارف:

ساعت۱۵درس علوم و معارف قرآنی۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس دین و زندگی۳پایه ۱۲مشترک رشته تجربی و ریاضی

ساعت۱۶درس علوم و معارف قرآنی ۱پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن پایه هفتم رشته، متوسطه اول.

برنامه‌های درسی جمعه 28 شهریور

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ اسکلت سازی ساختمان پایه١١ رشته ساختمان  

ساعت٨:٣٠ تا٩ معرفی ابراز خیاطی- رشته خیاطی           

ساعت ٩ تا٩:٣٠ دانش فنی پایه ١٠رشته تربیت بدنی        

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵تا١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول ( رفع اشکال)

ساعت١١:١٠ تا١١:٣۵بازی و ریاضی پایه پنجم( رفع اشکال)

ساعت١١:٣۵تا١٢ بازی و ریاضی پایه ششم (رفع اشکال)

ساعت١٢ تا١٢:٢۵توانمندسازی معلمان-یادگیری مبتنی بر بازی 

ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠ اولیا و معلمان- مشکلات یادگیری دانش آموزان 

ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵اولیا و کودکان پایه اولی، مهارتهای فرزندپروری

متوسطه اول:

ساعت١۴:٣٠تا١۵فرهنگ و هنر پایه هفتم( طراحی سنتی)

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ فرهنگ و هنر پایه هشتم (طراحی و تصویرسازی)

ساعت١۵:٣٠ تا ١۶فرهنگ و هنر پایه نهم ( دوخت های سنتی)

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر

 متوسطه دوم  :

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧تفکر و سواد رسانه‌ای پایه دهم مشترک تمام رشته‌ها    

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زمین شناسی پایه یازدهم رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیک    

 ساعت١٧:٣٠ تا١٨ تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم رشته علوم تجربی 

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس دین وزندگی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۸درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت۸:۳۰درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس فارسی ۲پایه۱۱مشترک تمام رشته‌ها.

ساعت۱۱:۱۵درس نگارش ۱و۳پایه۱۰مشترک تمامی رشته‌ها .

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی آمار۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه معارف:

ساعت۱۵درس اصول عقاید۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس  اصول وعقاید۲پایه۱۱رشته علوم معارف اسلامی.

ساعت۱۶درس دین وزندگی ۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۶:۳۰درس اصول عقاید۱پایه۱۰رشته علوم و معارف اسلامی.

برنامه‌های درسی پنجشنبه 27 شهریور

برنامه‌های درسی پنجشنبه 27 شهریور شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن
 شبکه ‌آموزش:
 فنی و حرفه ای و کاردانش :
ساعت٨ تا ٨:٣ دانش فنی پایه١٠ رشته تربیت بدنی
ساعت٨:٣٠ تا٩ پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه١١ رشته شبکه و نرم افزار
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه١٢ رشته شبکه و‌نرم افزار
ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ کاربرد فناوری نوین پایه١١ مشترک شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠ ارتباط موثر پایه١٢ رشته خدمات
پایه ابتدایی:
ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت١١:٣۵تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت١٢ تا١ فارسی و‌نگارش پایه چهارم
ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵فارسی و نگارش پایه ششم
 متوسطه اول:
ساعت١۴:٣٠ تا١۵عربی پایه هفتم( درس اول)
ساعت ١۵تا١۵:٣٠ عربی پایه هشتم ( درس اول)
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶عربی پایه نهم ( درس اول)
 دوره آموزش مجازی متوسطه :
ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران
موضوع : چرخه تدریس مجازی ، از تئوری تا عمل
 متوسطه دوم :
ساعت١۶:٣٠ تا١٧آمادگی دفاعی پایه دهم مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠کارگاه کارآفرینی و تولید پایه یازدهم مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵تا٢٠:۵٠ ریاضی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
 شبکه چهار:
ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
ساعت۸درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .
ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته‌ها.
ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس علوم وفنون ادبی ۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
ساعت۱۱:۱۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمامی رشته ها .
ساعت۱۱:۴۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
 شبکه معارف:
ساعت۱۵درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.
ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قران۱پایه۱۰رشته علوم معارف اسلامی.
ساعت۱۶درس عربی زبان قران۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.
ساعت۱۶:۳۰درس عربی زبان قران۴پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

برنامه‌های درسی چهارشنبه 26 شهریور

برنامه‌های درسی چهارشنبه 26 شهریور شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن
 شبکه ‌آموزش:
 فنی و حرفه ای و کاردانش :
ساعت٨ تا ٨:٣ دانش فنی تخصصی پایه١٢ رشته ساختمان
ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی پایه پایه١٠ رشته طراحی دوخت
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ شهروند الکترونیک پایه١١ رشته شبکه و‌نرم افزار .
ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ عناصر و جزییات ساختمان پایه١١ رشتهمعماری
ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠ آشنایی با مکاتب هنری پایه١٢ رشته نقاشی
 پایه ابتدایی:
ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵علوم تجربی و تفکر پایه دوم
ساعت١١:٣۵تا١٢ فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت١٢ تا١ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم
ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵بازی و ریاضی پایه ششم
متوسطه اول:
ساعت ١۴:٣٠تا١۵ادبیات فارسی پایه هفتم( درس اول بخش دوم)
ساعت ١۵تا١۵:٣٠ ادبیات فارسی پایه هشتم ( درس اول بخش دوم)
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ادبیات فارسی پایه نهم ( درس اول بخش دوم)
 دوره آموزش مجازی متوسطه :
ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران
موضوع:چرخه تدریس مجازی ،از تئوری تا عمل
متوسطه دوم :
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی٣پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی١ پایه دهم رشته علوم تجربی
ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس فیزیک١ پایه دهم رشته علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵تا٢٠:۵٠ فیزیک٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
شبکه چهار:
ساعت۷:۳۰درس جغرافیا۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی .
ساعت۸درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی .
ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱ پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس فیزیک۲پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۰:۴۵درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۱۵درس ریاضی آمار۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .
ساعت۱۲:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
ساعت۱۳:۱۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
 شبکه معارف:
ساعت۱۵درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.
ساعت۱۵:۳۰درس جریان شناسی اندیشه های معاصر پایه۱۲رشته علوم معارف اسلامی.
ساعت۱۶درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم و معارف اسلامی.
ساعت۱۶:۳۰درس احکام۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی