دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید دکتر مفتح (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان اصفهان

عید سعید فطر

پیامبر (ص) ماه مبارک رمضان ،

ماهی است که اولش رحمت،

میانه اش مغفرت و

آخرش آزادی از آتش جهنم است.

با آرزوی بهترین عیدی از

دستان مهربان او یعنی :

رحمت، مغفرت و آزادی از آتش جهنم ...

عید سعید فطر مبارک 

برنامه امتحانات دهم و یازدهم

برنامه امتحانات خرداد ماه

دهم و یازدهم

برنامه های شبکه آموزش و چهار (شنبه)

برنامه‌های درسی شنبه 3  خرداد شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

شبکه ‌آموز ش:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٧:۴۵تا ٨ تربیت بدنی

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس آمادگی دفاعی پایه ٩ 

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس علوم تجربی پایه٨  

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درسعلوم تجربی پایه٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵  درس ریاضی پایه٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی  پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی  پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم :

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵  درس  زبان انگلیسی٣ پایه١٢تمام رشته ها            

ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس فیزیک٣پایه١٢ علوم تجربی    

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس ریاضی٣  پایه١٢ رشته علوم تجربی             

 ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس فیزیک٣ پایه١٢رشته ریاضی فیزیک       

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس شیمی٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی     

 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس دین و زندگی٢  پایه ١١  رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی   

 شبکه ۴ :

ساعت٧ تا ٧:٢۵  درس نصب تجهیزات و سخت افزار رایانه و شبکه پایه۱۲رشته نرم افزار و رایانه شاخه فنی حرفه ای .

ساعت ٧:٢۵تا ٧:۵٠  درس ریاضی۲ پایه ۱۱ پودمان ۵ درس مشترک شاخه های فنی حرقه ای و کاردانش .

ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١٠  استاندارد نقاشی تکنیک طراحی با رنگ و روغن پایه ۱۲ رشته چهره سازی شاخه کاردانش .

ساعت ٨:١٠ تا 8:40  درس حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی پایه ۱۲ رشته حسابداری  شاخه فنی حرفه ای .

ساعت8:40تا ٩:٠۵درس شناخت مواد پایه ۱۰ رشته نقشه کشی معماری شاخه فنی حرفه ای.

ساعت ۹:۰۵تا ۹:۳۰   درس دانش فنی تخصصی مبحث پاورمیل پایه ۱۲ رشته ماشین ابزار شاخه فنی و حرفه ای .

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠ درس اصول عقاید ٣ پایه١٢رشته علوم و معارف اسلامی      

ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جغرافیا ٣  پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی           

ساعت١٠:٣٠ تا ١١  درس اصول عقاید ٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

پیک سنجش

پیک سنجش دوشنبه 

29 اردیبهشت  ماه 1399

برنامه های شبکه آموزش و چهار (جمعه)

برنامه‌های درسی جمعه2 خرداد شبکه‌های آموزش وچهار

شبکه ‌آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ٩

ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه٨

ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵ درس علوم تجربی پایه٧

ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس ریاضی پایه٩

دوره ابتدایی:

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس هدبه ها و پیام های آسمانی پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و‌نگارش پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس هدیه هاو پیام های آسمانی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس حسابان١ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس شیمی٢ پایه١١رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فارسی٢ پایه ١١ تمام رشته ها

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس ریاضی٢ پایه١١ رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی١ پایه ١٠ تمام رشته ها

شبکه ۴:

ساعت٧ تا ٧:٢۵ دانش فنی پایه-مسایل مربوط به سطح و حجم - پایه١٠- رشته ساختمان - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای - پایه١٠- رشته شبکه و نرم افزار رایانه - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ رنگ های پوششی-پایه ١٢ - رشته صنایع چوب و مبلمان - شاخه فنی و حرفه ای و پایه١١ رشته تزییات داخلی چوبی کاردانش

ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب -پایه١١-رشته شبکه و نرم افزار رایانه ای -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس عربی٢-پایه١١- مشترک بین شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش .

ساعت٩:٠۵ تا ٩:٣٠برنامه نویس تراشCNC -پایه١٢- رشته ماشین ابزار -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس دین و زندگی ٢ - پایه١١- رشته ادبیات و ‌علوم انسانی

ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس تاریخ معاصر -پایه١١- رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس فلسفه٢ پایه ١٢ - رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

برنامه های شبکه آموزش و چهار (پنج شنبه)

برنامه‌های درسی پنجشنبه 1 خرداد شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

شبکه ‌آموز ش:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩ 

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس کاروفناوری پایه٩  

ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵  درس نگارش پایه٧

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و‌نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر  پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی  پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس پیام ها و هدیه های آسمانی  پایه ششم

متوسطه دوم :

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵  درس شیمی١  پایه ١٠ تمام رشته ها          

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس آمادگی دفاعی پایه١٠ تمام رشته ها   

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس زبان انگلیسی١ پایه١٠ تمام رشته ها             

 ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس ریاضی١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی     

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس زبان انگلیسی٣   پایه١٢ تمام رشته ها     

ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فیزیک١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک  

 شبکه ۴ :

ساعت٧ تا ٧:٢۵  استاندارد لباس شب و عروس پایه١٢رشته خیاطی لباس شب و عروس شاخه کاردانش

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پودمان ۴ پایه١٠مبحث مونتاژ رایانه ای رشته شبکه و نرم افزار رایانه  شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٧:۴۵ تا٨:١٠ استاندارد نقشه کشی معماری پایه١٠و١١ ترسیم طرح های قوسی شکل رشته معماری داخلی شاخه کاردانش 

ساعت٨:١٠ تا ٨:۴٠ دانش فنی تخصصی پودمان ۵ پایه١٢رشته تربیت بدنی شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵  پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پودمان ۵ پایه١١ رشته شبکه و نرم افزار رایانه شاخه فنی و حرفه ای .

ساعت٩:٠۵  تا ٩:٣٠ تفکرو سواد رسانه ای پایه١١مشترک تمام زمینه ها 

ساعت٣٠: ٩ تا ١٠  درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه١٢ تمام رشته ها    

 ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جامعه شناسی ٢ پایه١١ رشته علوم انسانی        

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس اقتصاد پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی  

شبکه قرآن:

برنامه های شبکه آموزش و چهار (چهارشنبه)

برنامه‌های درسی چهارشنبه 31 اردیبهشت شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس ریاضی پایه ٩ 

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس ادبیات فارسی  پایه٨  

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درسعلوم تجربی پایه٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵  درس ادبیات فارسی پایه٧

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس. بازی و ریاضی   پایه دوم

ساعت١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و‌نگارش  پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵  درس  ریاضی٣  پایه ١٢ رشته علوم تجربی         

 ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس ریاضی١  پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی   

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس فیزیک٢ پایه١١رشته ریاضی فیزیک            

 ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس ریاضی٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی     

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس دین و زندگی ٢ پایه١١رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی    

 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس هندسه٣  پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک  

 شبکه ۴ :

ساعت٧ تا ٧:٢۵  رنگ کاری روی نئوپان پایه های ١١و١٢ رشته صنایع چوب و مبلمان شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٧:٢۵تا ٧:۴۵استاندارد کاربرکپچرینگ پایه١٢رشته تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای شاخه کاردانش  

ساعت ٧:۴۵تا ٨:١٠ ریاضی ٢پایه١١ مبحث آمار توصیفی مشترک کلیه رشته ها شاخه های فنی و حرفه ای وکاردانش  

ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠.استاندارد نقشه کشی معماری پایه١١ و ١٢، رشته نقشه کشی ساختمان شاخه کاردانش

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵استاندارد  حسابداری خریدو فروش، پودمان ۵ پایه١٠ رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه ای .

ساعت٩:٠۵  تا ٩:٣٠ درس  مناظر و مرایا پایه١٠ رشته گرافیک شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠ درس دین و زندگی ٢ رشته ادبیات و علوم انسانی   

 ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ درس فلسفه٢ پایه١٢ ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی       

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس اقتصاد پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی  

شبکه قرآن:

برنامه های شبکه آموزش و چهار (سه شنبه)

برنامه‌های درسی سه شنبه 30 اردیبهشت شبکه‌های آموزش و چهار

متوسطه دوره اول:

ساعت ٧:۴۵تا ٨ درس تربیت بدنی

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس کاروفناوری پایه ٩ پودمان هدایت تحصیلی

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس ریاضی پایه٧

ساعت ٨:۴۵تا ٩:٠۵درس ادبیات فارسی درس آزاد

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵درس ادبیات فارسی درس آزاد

دوره ابتدایی:

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵درس هندسه٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس شیمی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس ریاضی٢ پایه١١رشته علوم تجربی

ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس زیست شناسی١ پایه ١٠ رشته علوم تجربی

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس عربی،زبان قرآن٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس زیست شناسی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی

شبکه ۴ :

ساعت٧ تا ٧:٢۵حسابداری صورتهای مالی پایه١٢ مالیات و عملکرد رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه‌ای .

ساعت ٧:٢۵تا ٧:۴۵استاندارد الگوساز و برشکار لباس پایه١١رشته های خیاطی شاخه کاردانش

ساعت ٧:۴۵تا ٨:١٠ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پایه١٢ نصب و راه اندازی شبکه افزارها رشته شبکه و نرم افزار رایانه شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ استاندارد نقشه کشی معماری پایه١١رشته معماری داخلی شاخه کاردانش.

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵درس عربی٢ پایه١١ درس مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٩:٠۵تا ٩:٣٠ عملیات تکمیلی اصلاحی ورزش‌ها پایه١٢ بدنسازی مدرن رشته تربیت بدنی  شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠ درس جامعه شناسی ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جامعه شناسی٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس هویت اجتماعی پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

برنامه های شبکه آموزش و چهار (دوشنبه)

برنامه‌های درسی دوشنبه 29 اردیبهشت شبکه‌های آموزش و چهار

متوسطه دوره اول:

ساعت ٧:۴۵تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس ریاضی پایه ٩ 

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس ریاضی پایه٨  

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درس عربی پایه ٨ 

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵  درس علوم تجربی پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و‌نگارش پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم :

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵  درس زبان انگلیسی١ پایه١٠ تمام رشته‌ها        

ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس زیست شناسی ٢ پایه١١ رشته علوم تجربی   

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس حسابان١  پایه١١رشته ریاضی فیزیک           

 ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس فارسی٢ پایه ١١ تمام رشته‌ها     

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس فیزیک٣  پایه١٢ رشته  ریاضی فیزیک و علوم تجربی    

 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی١ پایه ١٠ تمام رشته‌ها 

 شبکه ۴ :

ساعت٧ تا ٧:٢۵استاندارد  نقاشی چهره پایه١١نقاشی با پاستل رشته چهره سازی شاخه کاردانش .

ساعت ٧:٢۵تا ٧:۴۵درس کاشت گیاهان زراعی پایه١١ دیم کاری رشته امور زراعی شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٧:۴۵تا ٨:١٠ استاندارد افترافکت پایه١٢ رشته تصویرسازی و جلوه‌های ویژه رایانه‌ای شاخه کاردانش 

ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ برنامه نویس تراش CNC  پایه١٢ رشته ماشین ابزار  شاخه  فنی حرفه‌ای .

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵استاندارد  حسابداری تکمیلی پایه١١ رشته حسابداری مالی  شاخه کاردانش  .

ساعت٩:٠۵تا ٩:٣٠ ترسیم فنی پایه١٠ رشته معماری نقشه کشی شاخه فنی و حرفه‌ای .

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠ درس ریاضی و آمار٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی  

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس جغرافیا٣  پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی      

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس ریاضی و آمار٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

برنامه های شبکه آموزش و چهار (یکشنبه)

برنامه‌های درسی یکشنبه 28 اردیبهشت شبکه‌های آموزش و چهار

متوسطه دوره اول:

ساعت ٧:۴۵تا ٨ درس تربیت بدنی

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس عربی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس مطالعات اجتماعی پایه٨

ساعت ٨:۴۵تا ٩:٠۵درس فرهنگ و هنر پایه ٩

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵درس علوم تجربی پایه ٧

دوره ابتدایی:

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و‌نگارش پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس حسابان ٢ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس فارسی٢ پایه١٢ تمام رشته ها

ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس عربی،زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس شیمی٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی١ پایه ١٠تمام رشته ها

شبکه ۴

ساعت٧ تا ٧:٢۵درس طراحی سیاه وسفید فضا پایه ۱۰ رشته عکاسی دیجیتال پایه ۱۰ شاخه کاردانش .

ساعت ٧:٢۵تا ٧:۴۵درس نرم افزار نقشه برداری پایه ۱۲ رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٧:۴۵تا ٨:١٠ درس فضاها و اماکن ورزشی رشته تربیت بدنی شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ درس عربی پایه ۱۰ درس مشترک  شاخه های فنی حرقه‌ای و کاردانش .

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵درس حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی رشته حسابداری شاخه فنی حرفه‌ای .

ساعت٩:٠۵تا ٩:٣٠ درس عملیات تکمیلی اصلاحی ورزش ها - پودمان ۵بدنسازی مدرن - پایه ۱۲- رشته تربیت بدنی  شاخه فنی و حرفه‌ای .

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠ درس عربی زبان قرآن٣ پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی زبان قرآن ١پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس جامعه شناسی ٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی